In dit Privacy Statement beschrijven de “Bourguignon bedrijven” (Bourguignon Leeuwarden, Bourguignon Dokkum, Bourguignon Schadeherstel, Bourguignon Lease ) (hierna “Bourguignon”) hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan. Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot dit onderwerp kunt u contact opnemen met: Hans Dekker via hans.dekker@bourguignon.nl.

Verwerking persoonsgegevens

De Bourguignon bedrijven zijn onderdeel van Nomar B.V. en verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten of onze producten heeft aangeschaft en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Bourguignon respecteert uw privacy en beschermt de persoonsgegevens die u met ons deelt.

Bourguignon verwerkt de onderstaande persoonsgegevens:

 • Naam en adres
 • Contactgegevens (telefoon, email)
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • IP-adres
 • Financiële (facturering-)gegevens
 • Klantnummer (ID)
 • Chassisnummer voertuig
 • Kenteken voertuig
 • Locatiegegevens
 • Andere relevante (ongestructureerde) gegevens als aangeleverd door de betrokkene bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Bourguignon verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Identificatienummers van de overheid (BSN) waar wettelijk verplicht/toegestaan
 • Documentnummer rijbewijs
 • Plaats uitgifte
 • Datum afgifte
 • Pasfoto op basis van toestemming

Verwerken van gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Bourguignon verwerkt in sommige gevallen persoonsgegevens die betrekking hebben op minderjarigen. Het is niet onze bedoeling om specifiek gegevens van minderjarigen te verzamelen of te verwerken, maar zijn ons ervan bewust dat sommige websitebezoekers minderjarig zijn. Als u minderjarig bent, zorg dan dat uw ouders toestemming hebben gegeven om uw gegevens door ons te laten verwerken. Wij kunnen niet altijd controleren of onze websitebezoekers minderjarig zijn. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hans.dekker@bourguignon.nl. Wij zullen uw klacht in behandeling nemen en als hij gegrond is zullen wij de informatie van de minderjarige verwijderen.

Waarom wij persoonsgegevens nodig hebben
Bourguignon verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het opbouwen en onderhouden van de klantrelatie inclusief het onderhouden van een directe relatie tussen de verantwoordelijke, dealers en aanverwante financiële dienstverleners, onder meer voor commerciële doeleinden.
 • Het afhandelen van bestellingen (inclusief facturering), het verwerken in financiële administraties en logistieke afhandeling.
 • Het bieden van klantenservice inclusief service rondom het afnemen van diensten en producten, het vervullen van garantieverplichtingen en productherroepingen voor onze eigen dienstverlening en die van de importeur of fabriek, het afhandelen van klachten en verzoeken.
 • Het in bepaalde gevallen onderhouden van communicatie met tot ons netwerk behorende dealers/servicepartners om proactief contact met u op te nemen in het kader van voertuiggebreken of –storingen of om service afspraken te plannen inclusief het mogelijk maken van mobiliteitsservices.
 • Het uitvoeren van eigen marktonderzoek om onze bedrijfsvoering, merken, diensten en producten te verbeteren.
 • Het communiceren met betrokkenen en het bieden van een loyaliteitsprogramma.
 • Het naar u versturen van commerciële berichten en het voeren van direct marketingcampagnes.
 • Het verbeteren van de inhoud van onze communicatie door deze op uw persoonlijke voorkeur af te stemmen.
 • Het (verder) ontwikkelen en verbeteren van nieuwe en bestaande producten en diensten.
 • Het meten van klanttevredenheid, het bieden van managementinformatie en het bepalen van de algehele bedrijfsstrategie.
 • Het bieden van diensten op het internet en via app-functionaliteiten, inclusief het bieden van relevante commerciële berichten in deze apps.
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze overeenkomsten.
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld telefonisch of in correspondentie.

Hoe lang wij gegevens bewaren
Bourguignon zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld of voor naleving van wettelijke verplichtingen. Wij hebben een bewaartermijnbeleid waarin wij bepalen hoe lang gegevens bewaard mogen worden. Als u meer informatie zoekt over deze termijnen en de wijze waarop wij deze toepassen, kunt u contact met ons opnemen via de genoemde contactgegevens.

Delen met derden
Bourguignon deelt uw persoonsgegevens met derden voor het uitvoeren van een overeenkomst of andere wettelijke grondslag en/of om te voldoen aan eventueel wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkerovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bourguignon blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast kan Bourguignon uw persoonsgegevens met uw nadrukkelijke toestemming aan derden verstrekken. Bourguignon kan uw gegevens ook delen met andere bedrijfsonderdelen binnen de groep wanneer daar een wettelijke grondslag voor bestaat.

Indien gegevens naar het buitenland worden verzonden, is dit alleen naar landen met een passend beschermingsniveau. Wanneer een land waar gegevens naartoe verstuurd worden geen passend beschermingsniveau kent, wordt één van de andere wettelijk toegestane middelen toegepast om de gegevens voldoende te beschermen, waaronder het toepassen van modelcontracten of het gebruik van andere verdragen of overeenkomsten.

In kaart brengen websitebezoek
Wanneer u onze websites, diensten, applicaties, communicatiediensten (zoals e-mail) en hulpmiddelen bezoekt of gebruikt, kunnen wij cookies en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie gebruiken met als doel u een betere, snellere en veiligere browserervaring te kunnen bieden. In sommige gevallen koppelen wij daarbij cookies van onze websites aan bij ons bekende klantgegevens. Dit doen wij om de inhoud van onze communicatie zo goed mogelijk op uw persoonlijke voorkeur af te stemmen. Cookies die dit koppelen mogelijk maken, vallen altijd onder onze categorie “optimale cookies”. Wanneer u niet wenst dat deze koppeling van gegevens plaatsvindt, kunt u voor de categorie “functionele” of “noodzakelijke” cookies kiezen. Voor meer details over het gebruik van cookies verwijzen wij naar het cookie statement.

Benadering van betrokkenen
Wanneer wettelijk toegestaan, kan Bourguignon u benaderen met aanbiedingen of andere commerciële informatie. U heeft daarbij altijd de mogelijkheid om u hiervoor af te melden. Bij alle communicatie is aangegeven op welke wijze u dit kan doen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering schriftelijk insturen naar hans.dekker@bourguignon.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, vragen wij om een kopie van uw identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij ook om op deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te maken. Dit ter bescherming van uw eigen privacy. Bourguignon zal zo snel mogelijk, binnen de wettelijke termijn, op het verzoek reageren.

Beveiliging en bescherming van gegevens
Bourguignon neemt de bescherming van uw gegevens serieus en past passende maatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via telefoonnummer 058 – 284 7000 of stuur een e-mail naar hans.dekker@bourguignon.nl. Bourguignon heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen, zoals bijvoorbeeld het toepassen van beveiligingssoftware (virusscanners, fire-walls), strenge toegangsbeveiliging op systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt en het periodiek herzien van beveiligingsmaatregelen op basis van dreigingen.

Volkswagen Nederland
Bourguignon is een zelfstandige merkdealer verbonden aan Pon’s Automobielhandel B.V.. In Nederland is Pon’s Automobielhandel B.V. de exclusieve vertegenwoordiger van Volkswagen AG. Hoewel wij u graag helpen moeten wij u voor de diensten van Pon’s Automobielhandel (lees: Volkswagen Nederland) verwijzen naar hun privacy statement.

Online formulieren
Op onze website maken we gebruik van online formulieren. Voor een offerte, vraag, werkplaatsafspraak of voor onze nieuwsbrief vragen wij enkele gegevens van u. Wij vragen onderaan de formulieren of wij deze gegevens van u mogen gebruiken. Deze gegevens zullen wij vervolgens verwerken en opslaan indien nodig. De gegevens die u op onze websiteformulieren achterlaat worden via een beveiligde website aan ons doorgestuurd. Onze website heeft hiervoor een SSL-certificaat.

Cameratoezicht
Op onze terreinen is cameratoezicht aanwezig. Hetgeen ook op onze terreinen zichtbaar is aangeduid. We proberen samen met andere securitymaatregelen uw en onze eigendommen tegen diefstal of beschadigingen te beschermen. De impact op uw privacy proberen wij zo veel mogelijk te voorkomen en voldoet aan artikel 38 van het Vrijstellingsbesluit Wbp. We mogen alleen de beelden bekijken indien er zich incidenten hebben voorgedaan. De bewaartermijn is maximaal 4 weken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Op onze website is een speciaal klachtenformulier voor u ingericht. U kunt ervoor kiezen welke gegevens u aan ons doorgeeft en of wij op basis van uw klacht contact met u mogen opnemen.

Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U kunt dan altijd terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van onze privacy statement nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op. U kunt ons bereiken via uw directe contactpersoon of via:

Bourguignon
t.a.v. Privacy Officer (Hans Dekker)
Jupiterweg 15
8938 AD Leeuwarden
058 284 7000

Wijzigingen
Bourguignon is gerechtigd dit privacy statement van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Wij adviseren de inhoud van dit privacy statement regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigen. Dit privacy statement is voor het laatst herzien op 22-05-2018.